Classic Race Aarhus forretningsbetingelser 2019

Classic Race Aarhus er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland på baggrund af indtægter genereret ved afholdelse af Classic Race Aarhus.

Nærværende ”Forretningsbetingelser” er gældende for alle aftaler, herunder ordrebekræftelser, indgået af/med Classic Race Aarhus. Enhver aftale, herunder ordrebekræftelser, har alene gyldighed parterne imellem, såfremt aftalen er udarbejdet på skriftligt grundlag og underskrevet af begge parter.

Almindelige forretningsbetingelser indeholder følgende punkter:

  1. Arrangement i eget telt
  2. Udstillere/salgssteder
  3. Goodlook Street
  4. Eksponering
  5. Generelt
  6. Leverandør til Classic Race Aarhus
1. Arrangement i telt

Telt og udstyr:

Har man booket et arrangement i eget telt langs Strandvejen, kan teltet benyttes inden for følgende tidsrum:

fredag: kl. 08.00 – 18.30                               lørdag og søndag: kl. 08.00-18.00

Alle skal være ude af arrangementsområdet fredag, lørdag og søndag senest kl. 19.00, hvor vores vagter påbegynder rundering.

Ved arrangement i eget telt langs Strandvejen må der maksimalt opholde sig, det antal personer i teltet – inkl. eventuel balkon – som fremgår af ordrebekræftelsen. Teltes indretning skal ligeledes være i overensstemmelse med fremsendte/ophængte indretningsplan, som er godkendt af Østjyllands Brandvæsen.

 

Forplejning og servicering:

Hvis samarbejdspartneren ønsker bespisning til sine gæster, er samarbejdspartneren forpligtet til at købe ydelsen hos Carlton.

Samarbejdspartneren vil blive kontaktet umiddelbart efter kontraktunderskrift af Carlton ved Matin Hauge 2624 9713 for nærmere aftale. Forplejning afregnes direkte til Carlton.

Classic Race Aarhus sørger for opstilling af borde og stole jf. aftale og i overensstemmelse med godkendt indretningsplan. Samarbejdspartneren skal selv sørge for pynt i teltet, servicering af gæsterne, betjene baren og skænke drikkevarer samt holde orden i teltet. Tjenere kan bestilles hos Carlton for egen regning. Carlton leverer i tallerkner, bestik og kaffekrus. Glas skal dog bestilles separat.

 

Drikkevarer

Øl, vin og vand skal købes gennem Classic Race Aarhus/Carlton til nedenstående priser.

Carlton stiller en servicemedarbejder til rådighed for levering og genbestilling af drikkevarer på dagen. Denne servicemedarbejder vil desuden være jeres kontaktperson i forhold til praktiske ting i teltet: udstyr, strøm, renholdelse etc. Servicemedarbejderen er ikke til disposition for servicering af gæster i teltet.

 

Elektricitet:

Standard i telt leveres 230V/10A samt 1 stk. 3-stiks dåse.

Såfremt der er behov for kraftigere strømforsyning, skal dette tilkøbes og bestilles min. 5 uger forud for arrangementet. Specifikation af strømforbrugende materiel fremsendes til Thomas Schytte Laursen thomas@craa.dk senest den 1. april. Hvis der ikke er bestilt kraftigere strømforsyning, kan dette ikke leveres.

 

Eksponering:

Ved køb af eksponering (bannere etc.) er de aftalte priser ekskl. fremstilling. Bannere til opsætning skal leveres til Classic Race Aarhus senest den 1. maj kl. 12.00. Classic Race Aarhus sørger for ophængning og nedtagning. Bannere skal være afhentet igen senest fredag den 1. juni kl. 13.00. Aflevering og afhentning sker på Rudolfgaardsvej 7, 8260 Viby J.

Classic Race Aarhus påtager sig herudover ikke ansvar for bannerne.

 

Generelt: 

Informationsmøde:

Der afholdes informationsmøde for samarbejdspartnere:

torsdag den 4. april, kl. 13.30-15.00 på Rudolfgårdsvej 7, 8260 Viby J. 

Her vil der være praktisk information om opstilling, nedtagning, ind- og udkørsel, armbånd/billetter, drikkevarer etc.

Classic Race Aarhus opfordrer derfor samarbejdspartnere til at deltage i dette møde.

 

Forsikring:

Classic Race Aarhus yder ingen forsikringsdækning udover lovpligtig ansvarsforsikring.

 

Renholdelse:

For Classic Race Aarhus er renholdelse et væsentligt succeskriterie for arrangementet. Classic Race Aarhus har derfor et større korps af frivillige hjælpere på dette område.

Det påhviler samarbejdspartneren til stadighed at holde det lejede areal rent og pænt samt at opsamle eget affald i poser. Poser leveres af Classic Race Aarhus. Teltet og pladsen skal afleveres opryddet, og poser med affald skal ved dagens afslutning placeres ved nærmeste affaldscontainer, hvor de vil blive afhentet af Classic Race Aarhus.

 

Kørsel:

Al kørsel i området og på banen i perioden fra den 16. maj kl. 18.00 til den 19. maj kl. 19.00 er kun tilladt med en særlig skriftlig køretilladelse fra Classic Race Aarhus. Tilladelsen skal placeres synligt på køretøjet. Det er kun tilladt at køre på afmærkede køreveje.

Der må under ingen omstændigheder køres på græsset uden forudgående skriftlig tilladelse fra Classic Race Aarhus. Overtrædelse heraf vil medføre erstatningsansvar over for Aarhus Kommune og/eller Classic Race Aarhus. Et eventuelt erstatningsansvar i anledning heraf skal afholdes fuldt ud af føreren af køretøjet. Vi gør opmærksom på, at beskadigelse af træer, såvel stammer som kroner, ligeledes vil medføre erstatningsansvar.

Enhver anvisning fra Classic Race Aarhus’ officials skal efterkommes.

 

Armbånd og Billetter:

Bestilte billetter til samarbejdspartnerens gæster (jf. ordrebekræftelsen) vil blive udsendt elektronisk til samarbejdspartnerens kontaktperson i perioden 1. til 30. april eller straks efter, at kontraktforholdet er opfyldt.

Classic Race Aarhus refunderer ikke købte billetter. Øvrig information om billetter findes på www.craa.dk

 

Aflysning:

Classic Race Aarhus er ikke erstatningspligtig ved aflysning af arrangementet som følge af kommunale bestemmelser, myndighedspåbud eller lignende, vejrlig eller force majeure, det være sig såvel før som under arrangementet.

 

Betalingsbetingelser:

Alle beløb opgøres i danske kr. ekskl. moms. Ved for sen betaling er Classic Race Aarhus berettiget til renter og gebyrer i henhold til rentelovens bestemmelser.

 

Tvister:

Eventuelle tvister afgøres i overensstemmelse med dansk ret. Værneting er Aarhus.

 

FORBEHOLD: Classic Race Aarhus Fond tager forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt.

2. Udstillere/salgssteder

Classic Race Aarhus er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland på baggrund af indtægter genereret ved afholdelse af Classic Race Aarhus. Det er derfor af stor betydning for fonden i videst muligt omfang at gardere sig mod uforudsete hændelser og omkostninger.

 

Nærværende ”Forretningsbetingelser” er gældende for alle aftaler, herunder ordrebekræftelser, indgået af/med Classic Race Aarhus. Enhver aftale, herunder ordrebekræftelser, har alene gyldighed parterne imellem, såfremt aftalen er udarbejdet på skriftligt grundlag og underskrevet af begge parter.

 

Opstilling og nedtagning:

Opstilling af telte, udstillinger mv. kan påbegynde tirsdag den 22. maj 2018 kl. 08:00, eller efter nærmere aftale, og skal være afsluttet senest torsdag den 24. maj 2018 kl. 20:00.

 

Nedtagning af telte, udstillinger mv. kan tidligst påbegynde 30 min. Efter sidste løbs afslutning søndag den 27. maj 2018 og skal være afsluttet senest mandag den 28. maj kl. 15:00. Udstillinger på Strandvejen skal dog være nedtaget senest søndag den 27. maj kl. 24:00.

 

Evt. ekstra omkostninger i forbindelse med installationer og udstyr på standen eller teltet er Classic Race Aarhus uvedkommende og kan ikke faktureres gennem Classic Race Aarhus.

 

Elektricitet:

Det påhviler hver enkelt samarbejdspartner at medbringe forlængerledninger, stikdåser mv. i nødvendigt omfang til brug i samarbejdspartnerens eget telt. Classic Race Aarhus foranlediger, at der er tilgang til 220V inden for en radius af 50 meter.

Såfremt der er behov for kraftigere strøm, skal dette tilkøbes og bestilles min. 5 uger forud for arrangementet. Specifikation af strømforbrugende materiel fremsendes til Thomas Schytte Laursen thomas@craa.dk senest den 14. april 2018.

 

Vand:

Der er ikke adgang til rindende vand, og det påhviler samarbejdspartneren selv at indhente tilladelse ved evt. myndighedskrav om rindende vand.

 

Mad og drikke:

Der må ikke serveres eller sælges mad og drikkevarer ud over det, som er aftalt i kontrakten.

 

Såfremt der i kontrakten indgår aftale om levering af drikkevarer, skal samarbejdspartneren sørge for at modtage kopi af leverancesedler, således at kontrol af den efterfølgende levering er mulig.

Samarbejdspartnere, som ifølge kontrakten må sælge drikkevarer, må ikke modtage Classic Race Aarhus’ drikkebilletter som betaling. Disse vil ikke blive honoreret.

 

 

Priser på drikkevarer:

Drikkevarer købes i faste pakker som aftales med restauratør, alternativt efter regning til følgende priser:

Øl, alm. 0,4 l.               kr. 16,- ekskl. moms              Brudte fustager afregnes

Øl, Classic 0,4 l.          kr. 20,- ekskl. moms              Brudte fustager afregnes

Sodavand 0,33 l.        kr. 12,- ekskl. moms              Brudte pakninger afregnes

Kildevand 0,5 l.         kr. 12,- ekskl. moms              Brudte pakninger afregnes

Sommersby 0,33 l.    kr. 20,- ekskl. moms              Brudte pakninger afregnes

Kulsyre, stk.               kr. 310,- ekskl. moms

Ølbægere (70 stk.)    kr. 100,- ekskl. moms

Vin 0,75 l.                   fra kr. 200,- ekskl. moms

 

Eksponering:

Ved køb af eksponering (bannere mv.) er de aftalte priser ekskl. fremstilling. Bannere til opsætning skal leveres til Classic Race Aarhus senest tirsdag den 1. maj 2018 kl. 12:00. Classic Race Aarhus sørger for ophængning og nedtagning. Bannere skal være afhentet igen senest fredag den 1. juni kl. 15:00. Aflevering og afhentning sker på Rudolfgaardsvej 7, 8260 Viby J.

 

Classic Race Aarhus påtager sig herudover ikke ansvar for bannerne.
Generelt:

 

Forsikring:

Det påhviler hver enkelt samarbejdspartner selv at tegne egne forsikringer, alt i henhold til samarbejdspartneres egen vurdering, herunder for eksempel antallet af gæster, tyveri af ejendele, udstillingsmateriale mv.

 

Renholdelse:

For Classic Race Aarhus er renholdelse et væsentligt succeskriterie for arrangementet. Classic Race Aarhus har derfor et større korps af frivillige hjælpere på dette område.

Det påhviler samarbejdspartneren til stadighed at holde det lejede areal rent og pænt samt at opsamle eget affald i poser. Poser leveres af Classic Race Aarhus. Telt og pladsen skal afleveres opryddet, og poser med affald skal ved dagens slutning placeres ved nærmeste container, hvor de vil blive afhentet af Classic Race Aarhus.

 

Kørsel:

Al kørsel i området og på banen i perioden fra onsdag den 23. maj 2018 kl. 18:00 til søndag den 27. maj 2018 kl. 19:00 er kun tilladt med skriftlig køretilladelse fra Classic Race Aarhus. Tilladelsen skal placeres synligt på køretøjet. Det er kun tilladt at køre på afmærkede køreveje.

 

Der må under ingen omstændigheder køres på græsset uden forudgående skriftlig tilladelse fra Classic Race Aarhus. Overtrædelse heraf vil medføre erstatningsansvar over for Aarhus Kommune og/eller Classic Race Aarhus. Et evt. erstatningsansvar i anledning heraf skal afholdes fuldt ud af føreren af bilen. Vi gør opmærksom på, at beskadigelse af træer, såvel stammer som kroner, ligeledes vil medføre erstatningsansvar.

 

Enhver henvisning fra Classic Race Aarhus officials skal efterkommes.

 

Informationsmøde:

Der afholdes informationsmøde for samarbejdspartnere

 

torsdag den 3. maj 2018, kl. 13.30-15.00 på Rudolfgårdsvej 7, 8260 Viby J.

 

Her vil der være praktisk information om opstilling, nedtagning, ind- og udkørsel, armbånd/billetter etc.

Classic Race Aarhus opfordrer derfor kraftigt samarbejdspartnere til at deltage i dette møde.

 

Armbånd og billetter:

Samarbejdspartnere har armbånd/billetter til rådighed, jf. ordrebekræftelsen. Billetter kan derudover købes i forsalg online eller ved indgangen til dagspris.

Samarbejdspartnerens medarbejdere skal bære synligt personalearmbånd udleveret af Classic Race Aarhus. Personalearmbånd giver medarbejdere lov til at passere indgangen ved Oddervej og Filtenborg Plads, før indgangene åbner for publikum. Personalearmbånd udleveres i forbindelse med informationsmøde for samarbejdspartnere.

 

Billetter til brug for gæster (jf. ordrebekræftelsen) vil blive udsendt elektronisk til samarbejdspartnerens kontaktperson i perioden 1.-20. april 2018 eller straks efter, at kontraktforholdet er opfyldt.

 

Classic Race Aarhus refunderer ikke købte billetter.

Øvrig information om billetter findes på www.craa.dk

 

Aflysning:

Classic Race Aarhus er ikke erstatningspligtig ved aflysning af arrangementet som følge af kommunale bestemmelser, myndighedspåbud eller lignende, vejrlig eller force majeure, det være sig såvel før som under arrangementet.

  

Betalingsbetingelser:

Alle beløb opgøres i danske kr. ekskl. moms. Ved for sen betaling er Classic Race Aarhus berettiget til renter og gebyrer i henhold til rentelovens bestemmelser.

 

Tvister:

Eventuelle tvister afgøres i overensstemmelse med dansk ret. Værneting er Aarhus.

 

FORBEHOLD: Classic Race Aarhus Fond tager forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt.

 

3. Goodlook Street

Classic Race Aarhus er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland på baggrund af indtægter genereret ved afholdelse af Classic Race Aarhus. Det er derfor af stor betydning for fonden i videst muligt omfang at gardere sig mod uforudsete hændelser og omkostninger.

 

Nærværende ”Forretningsbetingelser” er gældende for alle aftaler, herunder ordrebekræftelser, indgået af/med Classic Race Aarhus. Enhver aftale, herunder ordrebekræftelser, har alene gyldighed parterne imellem, såfremt aftalen er udarbejdet på skriftligt grundlag og underskrevet af begge parter.

 

Goodlook Street er gaden i Mindeparken, hvor stande og boder skal fremstå tidstypisk fra perioden 1930’erne til 1980’erne. Samarbejdspartnere med boder, telte og lignende forpligter sig til, at standen fremstår i tidstypisk design, samt at personalets påklædning stemmer overens hermed.

 

Til telte i Goodlook Street leveres en træfacade, som er dekoreret. Stadeholderen skal forud for arrangementet og i samarbejde med Classic Race Aarhus udarbejde grafisk design til dekoration af facaden. Teltet skal også indvendigt have tidstypisk dekoration.

 

Opstilling og nedtagning:

Opstilling af telte, udstillinger mv. kan påbegynde tirsdag den 22. maj 2018 kl. 08:00, eller efter nærmere aftale, og skal være afsluttet senest torsdag den 24. maj 2018 kl. 20:00.

 

Nedtagning af telte, udstillinger mv. kan tidligst påbegynde 30 min. efter sidste løbs afslutning søndag den 27. maj 2018 og skal være afsluttet senest mandag den 28. maj kl. 15:00.

 

Evt. ekstra omkostninger i forbindelse med installationer og udstyr på standen eller teltet er Classic Race Aarhus uvedkommende og kan ikke faktureres gennem Classic Race Aarhus.

 

Elektricitet:

Det påhviler hver enkelt samarbejdspartner at medbringe forlængerledninger, stikdåser mv., i nødvendigt omfang til brug i samarbejdspartnerens eget telt. Classic Race Aarhus foranlediger, at der er tilgang til 220V inden for en radius af 50 meter.

 

Såfremt der er behov for kraftigere strøm, skal dette tilkøbes og bestilles min. 5 uger forud for arrangementet. Specifikation af strømforbrugende materiel fremsendes til Thomas Schytte Laursen thomas@craa.dk senest den 14. april 2018.

 

 

Eksponering:

Ved køb af eksponering (bannere mv.) er de aftalte priser ekskl. fremstilling. Bannere til opsætning skal leveres til Classic Race Aarhus senest tirsdag den 1. maj 2018 kl. 12:00. Classic Race Aarhus sørger for ophængning og nedtagning. Bannere skal være afhentet igen senest fredag den 1. juni 2018 kl. 15:00. Aflevering og afhentning sker på Rudolfgaardsvej 7, 8260 Viby J.

 

Classic Race Aarhus påtager sig herudover ikke ansvar for bannerne.
Generelt:

 

Forsikring:

Det påhviler hver enkelt samarbejdspartner selv at tegne egne forsikringer, alt i henhold til samarbejdspartneres egen vurdering, herunder for eksempel antallet af gæster, tyveri af ejendele, udstillingsmateriale mv.

 

 

Renholdelse:

For Classic Race Aarhus er renholdelse et væsentligt succeskriterie for arrangementet. Classic Race Aarhus har derfor et større korps af frivillige hjælpere på dette område.

 

Det påhviler samarbejdspartneren til stadighed at holde det lejede areal rent og pænt samt at opsamle eget affald i poser. Poser leveres af Classic Race Aarhus. Teltet og pladsen skal afleveres opryddet, og poser med affald skal ved dagens slutning placeres ved nærmeste container, hvor de vil blive afhentet af Classic Race Aarhus.

 

Kørsel:

Al kørsel i området og på banen i perioden fra onsdag den 23. maj 2018 kl. 18:00 til søndag den 27. maj 2018 kl. 19:00 er kun tilladt med særlig skriftlig køretilladelse fra Classic Race Aarhus. Tilladelsen skal placeres synligt på køretøjet. Det er kun tilladt at køre på afmærkede køreveje.

 

Der må under ingen omstændigheder køres på græsset uden forudgående skriftlig tilladelse fra Classic Race Aarhus. Overtrædelse heraf vil medføre erstatningsansvar over for Aarhus Kommune og/eller Classic Race Aarhus. Et evt. erstatningsansvar i anledning heraf skal afholdes fuldt ud af føreren af bilen. Vi gør opmærksom på, at beskadigelse af træer, såvel stammer og kroner, ligeledes vil medføre erstatningsansvar.

 

Enhver henvisning fra Classic Race Aarhus officials skal efterkommes.

 

 

Informationsmøde:

Der afholdes informationsmøde for samarbejdspartnere

 

torsdag den 3. maj 2018, kl. 13.30-15.00 på Rudolfgårdsvej 7, 8260 Viby J.

 

Her vil der være praktisk information om opstilling, nedtagning, ind- og udkørsel, armbånd/billetter etc.

Classic Race Aarhus opfordrer derfor kraftigt samarbejdspartnere til at deltage i dette møde.

 

Armbånd og billetter:

Samarbejdspartnere har armbånd/billetter til rådighed jf. ordrebekræftelsen. Billetter kan derudover købes i forsalg online eller ved indgangen til dagspris.

 

Samarbejdspartnerens medarbejdere skal bære synligt personalearmbånd udleveret af Classic Race Aarhus. Personalearmbånd giver medarbejdere lov til at passere indgangen ved Oddervej og Filtenborg Plads, før indgangene åbner for publikum. Personalearmbånd udleveres i forbindelse med informationsmøde for samarbejdspartnere.

 

Bestilte billetter til samarbejdspartnerens gæster (jf. ordrebekræftelsen) vil blive udsendt elektronisk til samarbejdspartnerens kontaktperson i perioden 1.-20. april 2018 eller straks efter, at kontraktforholdet er opfyldt.

 

Classic Race Aarhus refunderer ikke købte billetter.

Øvrig information om billetter findes på www.craa.dk

 

Aflysning:

Classic Race Aarhus er ikke erstatningspligtig ved aflysning af arrangementet som følge af kommunale bestemmelser, myndighedspåbud eller lignende, vejrlig eller force majeure, det være sig såvel før som under arrangementet.

  

Betalingsbetingelser:

Alle beløb opgøres i danske kr. ekskl. moms. Ved for sen betaling er Classic Race Aarhus berettiget til renter og gebyrer i henhold til rentelovens bestemmelser.

 

Tvister:

Eventuelle tvister afgøres i overensstemmelse med dansk ret. Værneting er Aarhus.

 

 

FORBEHOLD: Classic Race Aarhus Fond tager forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt.

4. Eksponering

Ved køb af eksponering (bannere mv.) er de aftalte priser, medmindre andet angives i ordrebekræftelsen, ekskl. selve produktionen af bannere mv. Bannere til opsætning skal være leveret til CRAA senest mandag den 14. maj 2018 kl. 12.00 og være afhentet igen senest fredag den 1. juni 2018 kl. 15.00.

CRAA påtager sig herudover ikke ansvar for bannerne.

5. Generelt

Forsikring:

CRAA har generelt forsikret arrangementet som arrangør, ligesom CRAA har forsikret lejet materiale/materiel. Det påhviler hver enkelt samarbejdspartner selv at tegne egne forsikringer, alt i henhold til samarbejdspartneres egen vurdering, herunder f.eks. antallet af gæster, tyveri af udstillingsmateriale mv.

Renholdelse:

For Classic Race Aarhus er renholdelse en væsentlig del af arrangementet. CRAA har derfor et større korps af frivillige hjælpere på dette område. Det påhviler samarbejdspartneren til stadighed at holde det lejede areal rent og pænt samt at opsamle eget affald i poser. Poserne skal ved dagens afslutning placeres ved nærmeste kørevej, hvor de vil blive afhentet af CRAA.

Kørsel:

Det er ikke tilladt at køre i området uden for de normale og afmærkede køreveje. Der må ikke under nogen omstændigheder uden skriftlig tilladelse fra CRAA ske kørsel på græsset. Overtrædelse heraf vil medføre erstatningsansvar over for Aarhus Kommune og/eller CRAA. Et evt. erstatningsansvar i anledning heraf skal afholdes fuldt ud af føreren af bilen. Vi gør opmærksom på at beskadigelse af træer, såvel stammer som kroner, ligeledes vil medføre erstatningsansvar.

Al kørsel i området og på banen i perioden fra torsdag den 26. maj 2016 kl. 18.00 og til søndag den 29. maj 2016 kl. 19.00 er ikke tilladt uden skriftlig køretilladelse fra CRAA.

Enhver henvisning fra CRAA officials skal efterkommes.

Informationsmøde:

Der afholdes informationsmøde for samarbejdspartnere torsdag den 3. maj 2018, kl. 13.30-15.00 på Rudolfgårdsvej 7, 8260 Viby J.

Her vil der være praktisk information om opstilling, nedtagning, ind- og udkørsel, armbånd/billetter etc. CRAA opfordrer derfor kraftigt til at deltage.

Armbånd og Billetter:

Samarbejdspartnere har de billetter/armbånd til rådighed, som der er aftalt i ordrebekræftelse. Er der ikke anført noget i ordrebekræftelse herom, kan der købes billetter i forsalg online eller der kan købes billet ved indgangene til dagspris. Billetter giver udelukkende adgang i arrangementets åbningstid.

Der opereres ikke med fribilletter.

Samarbejdspartnerens medarbejdere skal bære synligt armbånd udstedt af og udleveret af CRAA. Armbånd giver medarbejderen ret til at passere indgangen ved Oddervej og Filtenborg Plads tidligere end indgangene åbner for publikum. Armbånd vil blive udleveret i forbindelse med ”udstillermøde” som finder sted mandag d. 23. maj 2016 kl. 17.00.

Billetter til brug for gæster, jfr. ordrebekræftelsen vil blive sendt elektronisk til samarbejdspartnerens kontaktperson i perioden den 11. – 24. april 2016 eller hurtigst mulig efter at kontraktforhold er opfyldt. Købte billetter til CRAA tages ikke retur.

Øvrig information om billetter findes på CRAA.dk

Aflysning:

CRAA er ikke erstatningspligtig ved aflysning af arrangementet som følge af kommunale bestemmelser, myndighedspåbud eller lignende, vejrlig eller force majeure, det være sig ved aflysning såvel før som under arrangementet.

Betalingsbetingelser:

Alle beløb opgøres, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af parternes aftale, i danske kroner ekskl. moms. Ved for sen betaling er CRAA berettiget til renter og gebyrer i henhold til rentelovens bestemmelser.

Tvister:

Eventuelle tvister afgøres i overensstemmelse med dansk ret. Værneting er Aarhus.

6. Leverandører til Classic Race Aarhus

Classic Race Aarhus er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland på baggrund af indtægter genereret ved afholdelse af Classic Race Aarhus. Det er derfor af stor betydning for fonden i videst muligt omfang at gardere sig mod uforudsete hændelser og omkostninger.

 

Nærværende ”Forretningsbetingelser” er gældende for alle aftaler, herunder ordrebekræftelser, indgået af/med Classic Race Aarhus. Enhver aftale, herunder ordrebekræftelser, har alene gyldighed parterne imellem, såfremt aftalen er udarbejdet på skriftligt grundlag og underskrevet af begge parter.

 

Classic Race Aarhus gør opmærksom på, at der ved ethvert køb/bestilling udover forudaftalte kontraktlige forhold skal foreligge skriftlig rekvisition eller anden form for ordrebekræftelse, gerne elektronisk, men den skal være forsynet med rekvisitionsnummer.

 

Fakturering vedrørende Classic Race Aarhus eventen 25.-27. maj 2018 skal være Classic Race Aarhus i hænde senest 20 dage efter afvikling.

 

Faktura skal være forsynet med Classic Race Aarhus reference: Navn og rekvisitionsnummer

 

Faktura stiles til:

Classic Race Aarhus

Rudolfgaardsvej 7

8260 Viby J.

CVR-nr. 3226 8331

E-mail: bogholderi@craa.dk

 

 

Eksponering:

Ved køb af eksponering (bannere mv.) er de aftalte priser ekskl. fremstilling. Bannere til opsætning skal leveres til Classic Race Aarhus senest tirsdag den 1. maj 2018 kl. 12:00. Classic Race Aarhus sørger for ophængning og nedtagning. Bannere skal være afhentet igen senest fredag den 1. juni 2018 kl. 15:00. Aflevering og afhentning sker på Rudolfgaardsvej 7, 8260 Viby J.

 

Classic Race Aarhus påtager sig herudover ikke ansvar for bannerne.

 

Generelt:

 

Forsikring:

Det påhviler hver enkelt samarbejdspartner selv at tegne egne forsikringer, alt i henhold til samarbejdspartneres egen vurdering, herunder for eksempel antallet af gæster, tyveri af ejendele, udstillingsmateriale mv.

 

Kørsel:

Al kørsel i området og på banen i perioden fra onsdag den 23. maj 2018 kl. 18:00 til søndag den 27. maj 2018 kl. 19:00 er kun tilladt med skriftlig køretilladelse fra Classic Race Aarhus. Tilladelsen skal placeres synligt på køretøjet. Det er kun tilladt at køre på afmærkede køreveje.

 

Der må under ingen omstændigheder køres på græsset uden forudgående skriftlig tilladelse fra Classic Race Aarhus. Overtrædelse heraf vil medføre erstatningsansvar over for Aarhus Kommune og/eller Classic Race Aarhus. Et evt. erstatningsansvar i anledning heraf skal afholdes fuldt ud af føreren af bilen. Vi gør opmærksom på, at beskadigelse af træer, såvel stammer som kroner, ligeledes vil medføre erstatningsansvar.

 

Enhver henvisning fra Classic Race Aarhus officials skal efterkommes.

 

Informationsmøde:

Der afholdes informationsmøde for samarbejdspartnere

 

torsdag den 3. maj 2018, kl. 13.30-15.00 på Rudolfgårdsvej 7, 8260 Viby J.

 

Her vil der være praktisk information om opstilling, nedtagning, ind- og udkørsel, armbånd/billetter etc.

Classic Race Aarhus opfordrer derfor kraftigt samarbejdspartnere til at deltage i dette møde.

 

Armbånd og billetter:

Samarbejdspartnere har armbånd/billetter til rådighed jf. ordrebekræftelsen. Billetter kan derudover købes i forsalg online eller ved indgangen til dagspris.

 

Samarbejdspartnerens medarbejdere skal bære synligt personalearmbånd udleveret af Classic Race Aarhus. Personalearmbånd giver medarbejdere lov til at passere indgangen ved Oddervej og Filtenborg Plads, før indgangene åbner for publikum. Personalearmbånd udleveres i forbindelse med informationsmøde for samarbejdspartnere.

 

Billetter til brug for gæster (jf. ordrebekræftelsen) vil blive udsendt elektronisk til samarbejdspartnerens kontaktperson i perioden 1.-20. april 2018 eller straks efter, at kontraktforholdet er opfyldt.

 

Classic Race Aarhus refunderer ikke købte billetter.

Øvrig information om billetter findes på www.craa.dk

 

Aflysning:

Classic Race Aarhus er ikke erstatningspligtig ved aflysning af arrangementet som følge af kommunale bestemmelser, myndighedspåbud eller lignende, vejrlig eller force majeure, det være sig såvel før som under arrangementet.

  

Betalingsbetingelser:

Alle beløb opgøres i danske kr. ekskl. moms. Ved for sen betaling er Classic Race Aarhus berettiget til renter og gebyrer i henhold til rentelovens bestemmelser.

 

Tvister:

Eventuelle tvister afgøres i overensstemmelse med dansk ret. Værneting er Aarhus.

 

FORBEHOLD: Classic Race Aarhus Fond tager forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt.

FORBEHOLD: Classic Race Aarhus Fond tager forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt.